ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ | ระบบบริหารจัดการข้อมูลฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
จำนวนหลักสูตร จำแนกตามปีงบประมาณ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม จำแนกตามปีงบประมาณ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม จำแนกตามปีงบประมาณ
รายการ 256425652566
นักศึกษา131115
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ183102
บุคคลทั่วไป85618
บุคลากรของ มทร.สุวรรณภูมิ509682575