ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ | ระบบบริหารจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
จำนวนหลักสูตร จำแนกตามปีงบประมาณ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม จำแนกตามปีงบประมาณ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม จำแนกตามปีงบประมาณ
รายการ 2564
บุคคลทั่วไป16
บุคลากรของ มทร.สุวรรณภูมิ185